Police Ordnance division

 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจชาติ เป็นหน่วยงานหลักในด้านฐานข้อมูลสรรพาวุธ สนับสนุน ให้คำปรึกษาและพัฒนาด้านการ จัดหา ควบคุม เก็บรักษา อาวุธยุทโธปกรณ์ ที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ

พันธกิจ (Mission)

1. ถวายรักษาความปลอดภัย ถวายเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจ ค้นหา พิสูจน์ทราบ เก็บกู้ เคลื่อนย้าย ขนย้าย ทำให้ปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด
3. พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี่และสารสนเทศ(IT) ข้อมูลอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด เพื่อให้บริการข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการอื่นตามความเหมาะ
4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ประเภทยุทธภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน และตรงกับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ตรวจสอบสถานภาพและจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์
6. รับบริจาค บัญชีคุมคลัง บริหารงานคลัง บริหารงานคลัง ควบคุม แจกจ่าย เก็บรักษา บำรุงรักษา กำหนดและเสนอความต้องอารอาวุธยุทโธปกรณ์
7. ผลิต ซ่อมอาวุธ กระสุน เครื่องประกอบ ชิ้นส่วนอะไหล่ และตรวจพิสูจน์ เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียม
8. ให้คำปรึกษาผู้บังคับบัญชา หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาในสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางด้านเทคนิค วิธีการปฏิบัติงาน และทำหน้าที่ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่ร้องขอ หรือตามที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้น หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้มีการอบรมหลักสูตรทางด้านสรรพาวุธ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ค่านิยม (Core Value)

" ให้คำปรึกษา สนับสนุน และพัฒนางานด้านสรรพาวุธ เพื่อให้บรรลุตามแผน "