คำอธิบายคำย่อของกระสุน
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อไทย
คำอธิบาย
รูปภาพ
FMJ
Full Metal Jacket
หัวแข็ง
หุ้มทองแดงตลอดถึงปลายหัวกระสุน
JSP
Jacketed Soft Point
หัวอ่อน
หัวหุ้มทองแดง เปิดปลายเห็นเนื้อตะกั่วตัน
JHP
Jacketed Hollow Point
หัวรู
หุ้มทองแดง เปิดปลายเป็นหัวรู
FMC
Full Metal Case
หัวแข็ง
เหมือน FMJ
ACP
Automatic Colt Pistol
ออโตฯ
เฉพาะ ขนาด .45 ออโตฯ หรือ 11 มม. เรียกว่า .45 ACP
MC
Metal Case
หัวแข็ง
เหมือน FMC , FMJ แต่มักใช้เรียกกระสุนปืนสั้นที่หัวไม่แหลม
SWC
Semi Wad Cutter
กึ่งหัวตัด
ลูกยักไหล่ ,ลักษณะตัวกระสุนคล้ายไหล่ของปลอกกระสุนคอขวด