ชื่อเต็ม
อาวุธปืน
ชื่อย่อ
อาวุธปืน
ชื่อสามัญ
อาวุธปืน

กระสุน
ขนาด

ยี่ห้อ
ประเทศผลิต
ปืนเล็กสั้น แบบ เอ็ม 4 ขนาด 5.56 มม.
ปลส.เอ็ม 4
M 4
5.56x45 มม.

โคล์ท และ บูชมาสเตอร์

สหรัฐอเมริกา