กองสรรพาวุธ ประกอบด้วย
 ๑) ฝ่ายอํานวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
                ๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
                ๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
                ๑.๓) งานคดีและวินัย
                ๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
                ๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
                ๑.๖) งานงบประมาณ
                ๑.๗) งานส่งกําลังบํารุง
                ๑.๘) งานสวัสดิการ
                ๑.๙) งานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการ
                ๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                ๑.๑๑) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
                ๑.๑๒) งานนิติกรรม
                ๑.๑๓) งานศึกษาอบรม
                ๑.๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกําลังพลของข้าราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และดําเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเป็นไป อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
                ๑.๑๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                ๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
                ๑.๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 ๒) ฝ่ายสรรพาวุธ ๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการพัสดุประเภทสรรพาวุธของสํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ งานคลังรับ – จ่าย บัญชีคุม และงานคลังอาวุธและ วัตถุระเบิด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
                ๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
                ๒.๒) งานคลังรับ – จ่าย บัญชีคุม
                ๒.๓) งานเสนอความต้องการด้านอาวุธ เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด เครื่องประกอบ ชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องมือ อุปกรณ์เทคนิคและยุทธภัณฑ์ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
                ๒.๔) งานคุมและตรวจสอบบัญชี ตรวจสถานภาพอาวุธ วัตถุระเบิด กระสุน เครื่องประกอบ ชิ้นส่วนอะไหล่
                ๒.๕) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายและพิจารณาจ่ายอาวุธ กระสุน เครื่องประกอบ ชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องมือ  อุปกรณ์เทคนิคและยุทธภัณฑ์
                ๒.๖) ลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียนเมื่อได้รับการแจ้งการจําหน่ายแล้ว
                ๒.๗) งานบัญชีคุมหรือทะเบียนคุมเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
                ๒.๘) งานตรวจสถานภาพเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด เครื่องมืออุปกรณ์เทคนิคและยุทธภัณฑ์
                ๒.๙) งานเสนอความต้องการเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
                ๒.๑๐) งานเบิกจ่ายและพิจารณาจ่ายเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด
                ๒.๑๑) งานลงจ่ายเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ออกจากบัญชีหรือทะเบียน เมื่อได้รับแจ้งการจําหน่ายแล้ว
                ๒.๑๒) งานทําบัญชีคุม หรือทะเบียนรับ – จ่าย
                ๒.๑๓) งานเสนอความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบยุทธภัณฑ์ที่เห็นควรจําหน่าย
                ๒.๑๔) งานแจ้งผลการจําหน่ายพัสดุ (ประเภทสรรพาวุธ) ให้กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
                ๒.๑๕) งานติดตามผลการเรียกชดใช้เงินให้กระทรวงการคลังทราบ
                ๒.๑๖) งานดําเนนการเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ (ประเภทสรรพาวุธ) ตามวิธีที่ได้รับอนุมัติ
                ๒.๑๗) งานพิจารณาขออนุมัติผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในการจําหน่ายเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดที่ใช้ในราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
                ๒.๑๘) งานขอรับความเห็นชอบต่อสํานักพัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในการจําหน่ายเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
                ๒.๑๙) งานแจ้งผลการจําหน่ายเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด ให้หน่วยงานที่คุมบัญชีหรือทะเบียนเพื่อลงจ่าย
                ๒.๒๐) งานแจ้งผลการจําหน่ายเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดให้กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
                ๒.๒๑) งานติดตามผลการเรียกชดใช้เงินค่าเครื่องกระสุนปืนและ วัตถุระเบิดที่ใช้ในราชการของสํานักงานตำรวจแห่งชาติ
                ๒.๒๒) งานแจ้งผลการชดใช้เงินใหกระทรวงการคลังทราบ
                ๒.๒๓) งานดำเนินการเกี่ยวกับการจําหน่ายเครื่องกระสุนปืนและ วัตถุระเบิดตามวิธีที่ได้รับอนุมัติ
                ๒.๒๔) สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของหน่วยที่ไม่มีเครื่อง Terminal GFMIS และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และลงข้อมูลแจกจ่ายในระบบ
                ๒.๒๕) งานคลังอาวุธ และเครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล่
                ๒.๒๖) งานแจกจ่ายอาวุธทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
                ๒.๒๗) งานจัดคลัง ดูแลรักษาและทำความสะอาดอาวุธ
                ๒.๒๘) งานจัดคลัง ดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องประกอบ ชิ้นส่วนอะไหล่
                ๒.๒๙) งานจัด ลําเลียง ขนย้าย ควบคุม บํารุงรักษา และแจกจ่ายอาวุธเครื่องประกอบ ชิ้นส่วนอะไหล่ ที่ได้มาจากการจัดหาและที่หน่วยต่าง ๆ นําส่งคืน
                ๒.๓๐) งานควบคุมอาวุธ เครื่องประกอบ ชิ้นส่วนอะไหล่
                ๒.๓๑) งานเบิก – จ่ายอาวุธ เครื่องประกอบ ชิ้นส่วนอะไหล ่
                ๒.๓๒) งานลงจ่ายอาวุธ เครื่องประกอบ ออกจากบัญชีหรือทะเบียนเมื่อได้รับการแจ้งจําหน่ายแล้ว
                ๒.๓๓) งานคลังกระสุนและวัตถุระเบิด
                ๒.๓๔) งานแจกจ่ายกระสุนและวัตถุระเบิด
                ๒.๓๕) งานจัดคลัง ดูแลรักษากระสุนและวัตถุระเบิด
                ๒.๓๖) งานเบิกจ่ายและพิจารณาจ่าย กระสุน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด
                ๒.๓๗) งานลงจ่ายเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ออกจากบัญชีหรือทะเบียน เมื่อได้รับการแจ้งจําหน่ายแล้ว
                ๒.๓๘) งานปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และทําลายเครื่องกระสุนตามคําสั่ง ของผู้มีอํานาจ
                ๒.๓๙) งานจัด ลําเลียง ขนย้าย ควบคุม บํารุงรักษา และแจกจ่าย เครื่องกระสุนที่ได้มาจากการจัดหา และงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และทําลายวัตถุระเบิดตามคำสั่งของผู้มีอํานาจ
                ๒.๔๐) งานควบคุมดูแล เก็บรักษา และทําให้ปลอดภัยซึ่งของกลาง ส่งตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
                ๒.๔๑) งานบัญชีคุมของกลางส่งตรวจ
                ๒.๔๒) งานลงจ่ายบัญชีคุมของกลางเมื่อได้ทําลายแล้ว
                ๒.๔๓) งานลําเลียงขนย้ายของกลาง
                ๒.๔๔) การดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ของการจัดหาพัสดุประเภทสรรพาวุธ และการพิจารณาตรวจสอบและมีความเห็นประกอบการดําเนินการได้แก่
การเสนอขอรับความเหนชอบในการดำเนินการจัดหาพัสดุการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆการจัดทําประกาศและเอกสารประกอบการจัดหาพัสดุ การแจ้งผลประกอบการและหนเกี่ยวข้อง การตรวจสอบการพิจารณาผลการจัดหา การเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ การทําสัญญาหรือข้อตกลง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุการเสนอผลการตรวจรบพัสดุ การส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้ง การดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบ จนกระทั่งหมดภาระผูกพันตามสัญญา
                ๒.๔๕) การกันเงินไว้ เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณในรายการจดหาพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบ
                ๒.๔๖) การดําเนนการในระบบ GFMIS ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ๔๒
                ๒.๔๗) การจัดทําบัญชีควบคุมรายการการจัดหาพัสดุ และการรายงานผลการจัดหาพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบ
                ๒.๔๘) การพิจารณาตรวจสอบงานจัดหาพัสดุที่หน่วยต่าง ๆ นําเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา
                ๒.๔๙) การจัดการประชุมเฉพาะในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบ
                ๒.๕๐) การให้บริการข้อมูล ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุที่อยู่ ในความรับผิดชอบ
                ๒.๕๑) การรวบรวมคุณลักษณะเฉพาะพัสดุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ การจัดหาพัสด ุและการจดทำาสารบบ  คุณลักษณะเฉพาะของกองสรรพาวุธ
                ๒.๕๒) การดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเฉพาะในส่วนของกองสรรพาวุธ
                ๒.๕๓)การดําเนินการจัดหาวัสดุกระสุนปืนและวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนตามที่ กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้
                ๒.๕๔) ดําเนินการจัดหาวัสดุอะไหล่ อาวุธยุทธภัณฑ์ ให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้
                ๒.๕๕) การตรวจสอบรายการความต้องการ ปริมาณหรือจํานวน ความต้องการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะใช้จัดหา และเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดหา
                ๒.๕๖) การพิจารณาและกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขการเสนอราคา ที่จําเป็นเพื่อประกอบการจัดหา  
                ๒.๕๗) การรวบรวบรายชื่อผู้ทิ้งงาน การแจ้งเวียน และจัดทําสารบบ ในส่วนของกองสรรพาวุธ
                ๒.๕๘) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 ๓) ฝ่ายสรรพาวุธ ๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด งานตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด งานช่างอาวุธ งานผลิตกระสุน และงานวิชาการและฝึกอบรมด้านสรรพาวุธ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
                ๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
                ๓.๒) ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด โดยรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถใช้ในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการของข้าราชการตํารวจ และให้บริการข้อมลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่สอบถามข้อมูล ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                ๓.๓) วางระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกบการจัดส้งข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลทั้งเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                ๓.๔) ประสานงาน อํานวยการ และเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลทั้งหมดทางเอกสารและ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จัดส่งข้อมูลและจัดการกับข้อมูลตามระเบียบ ที่กําหนด
                ๓.๕) รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล โดยกําหนดระเบียบ ข้อบังคับการกําหนดรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่  ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบรักษาความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด
                ๓.๖) ประมวลเหตุการณ์ประจําวันและเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นจาก ทั่วประเทศ
                ๓.๗) ประสานงานกบหน่วยงานอื่น ๆ นอกสํานักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใหได้มาซึ่งเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม บํารุงรักษาระบบที่มี การเชื่อมโยงขอมูลไว้แล้ว
                ๓.๘) ประสานงานและร่วมกับงานเทคนิคและพฒนาระบบในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและระบบการสื่อสารข้อมูล
                ๓.๙) งานตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดว่า
                                - เป็นวัตถุระเบิดตามพระราชบัญญัติหรือไม่
                                - เป็นชนิดใด จําพวกใด
                                - นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตได้หรือไม่
                                - อยู่ในสภาพใช้การได้หรือไม่ สามารถทําอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มากน้อยเพียงใด
                ๓.๑๐) งานเก็บรักษา รับฝากวัตถุระเบิดที่ส่งมาตรวจพิสูจน์
                ๓.๑๑) งานทําลายวัตถุระเบิดตามคําสั่งของผู้มีอํานาจให้ทําลาย
                ๓.๑๒) งานเป็นพยานศาลเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด
                ๓.๑๓) งานแยกประเภทของกลาง
                ๓.๑๔) งานบัญชีคุมวัตถุระเบิดของกลาง
                ๓.๑๕) งานฝึกอบรม วางแผนในการกําหนดหลักสูตร จัดทําหลักสูตร และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ด้านสรรพาวุธ
                ๓.๑๖) งานอํานวยการและดําเนนการฝึกอบรมตามหลักสูตร
                ๓.๑๗) งานติดตามประเมินผลการจัดฝึกอบรม
                ๓.๑๘) ให้คําปรึกษาผู้บังคับบัญชาทางด้านเทคนิค วิธีการปฏิบัติงาน และทําหน้าที่ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ   ด้านสรรพาวุธ  ๔๔
                ๓.๑๙) งานวิชาการและฝึกอบรมด้านสรรพาวุธ
                ๓.๒๐) จัดหาเอกสาร และตําราวิชาการด้านสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้านเทคนิคเกี่ยวกับอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด การเก็บกู้และทําลายวตถุระเบิด
                ๓.๒๑) จัดทําเอกสารหรือตําราวิชาการด้านสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้านเทคนิคเกี่ยวกับอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด การเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด
                ๓.๒๒) วิเคราะห์และกําหนดนโยบาย และจัดทํางบประมาณในการวิจัย ประเมินผลแผนงานการพัฒนาด้านอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด การเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด
                ๓.๒๓) การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด การเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด
                ๓.๒๔) การพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกบอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด การเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด
                ๓.๒๕) งานตรวจสภาพอาวุธ กระสุน เครื่องประกอบ ชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องกระสุน วัตถุระเบิดที่หน่วยต่าง ๆ ส่งคืน
                ๓.๒๖) งานส่งซ่อมและจัดทําเครื่องหมายอาวุธ
                ๓.๒๗) งานผลิตเครื่องประกอบ
                ๓.๒๘) งานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่
                ๓.๒๙) งานซ่อมอาวุธ กระสุนปืน เครื่องอะไหล่ปืนทุกชนิดในโรงงาน
                ๓.๓๐) งานซ่อมอาวุธ กระสุนปืน เครื่องอะไหล่ปืนทุกชนิดตามที่หน่วยร้องขอ
                ๓.๓๑) งานตรวจสภาพทดลองอาวุธปืน กระสุนปืนที่ส่งมาซ่อม และ ที่ซ่อมเสร็จแล้ว
                ๓.๓๒) งานตรวจพิสูจน์อาวุธ เครื่องกระสุนปืนว่า
                                - เป็นเครื่องกระสุนตามพระราชบัญญัติหรือไม่
                                - เป็นชนิดใด  จําพวกใด
                                - นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตไดหรือไม่
                                - อยู่ในสภาพใช้การได้หรือไม้ สามารถทําอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มากน้อยเพียงใด
                ๓.๓๓) งานเก็บรักษา รับฝากอาวุธ เครื่องกระสุนที่ส่งมาตรวจพิสูจน์
                ๓.๓๔) งานเป็นพยานศาลเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ อาวุธ เครื่องกระสุน
                ๓.๓๕) งานผลิตกระสุน
                ๓.๓๖) งานผลิตอาวุธและทําเครื่องหมายรูปพระแสงดาบเขนและโล่พร้อมหมายเลขประจําโล่
                ๓.๓๗) งานตรวจรับอาวุธ กระสุน เครื่องประกอบ ชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่หน่วยต่าง ๆ ส่งคืน
                ๓.๓๘) งานส่งอาวุธ กระสุน เครื่องประกอบ ชิ้นส่วนอะไหล่ ที่ตรวจรับเพื่อเก็บรักษาหรือซ่อมบํารุง
                ๓.๓๙) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 ๔) ฝ่ายสรรพาวุธ ๓ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนย์รับแจ้งเหตุตรวจสถานที่เกิดเหตุ งานค้นหาเก็บกู้ พิสูจน์ทราบ ทําให้ปลอดภยซึ่งวัตถุระเบิดในสถานที่สงสัยว่าจะมี หรือได้รับแจ้ง งานตรวจสถานที่เกิดเหตุในกรณีที่มีเหตุเกิดระเบิดขิ้น งานป้องกันการก่อวินาศกรรม งานถวายความปลอดภัย  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสําคัญ การเก็บรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือเทคนิค โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังน ี้
                ๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
                ๔.๒) ศูนย์รับแจ้งเหตุตรวจสถานที่เกิดเหตุ
                ๔.๓) เป็นศูนย์รวมขาวสาร  ศูนย์การสื่อสาร ทั้งทางวิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร และติดต่อประสานการข่าวกับหน่วยราชการอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
                ๔.๔) เป็นศูนย์แจ้งเหตุ รวมทั้งการบริการประชาชนเกี่ยวกับการสอบถามทางโทรศัพท์
                ๔.๕) เป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ
                ๔.๖) รายงานเหตุพิเศษหรือเหตุที่ควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
                ๔.๗) เป็นศูนย์ตรวจสอบ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุ ตรวจสถานที่ เกิดเหตุ
                ๔.๘) เป็นศูนย์ติดตอสื่อสารเรียกติดตามตัวทางวิทยุ
                ๔.๙) เป็นเจ้าหน้าที่หลักในการจัดทํารหัสสัญญาณเรียกขานประจําตัวข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรหน่วยงาน และชุดปฏิบัติการ รวมตลอดถึงยานพาหนะในกองบังคับการ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
                ๔.๑๐) งานตรวจ ค้นหา พิสูจน์ทราบ เก็บกู้ เคลื่อนย้าย ขนย้าย ทําให้ปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง ในสถานที่ซึ่งได้รับแจ้งว่า
                                 - มีเหตุขู้วางระเบิด
                                 - มีเหตวางระเบิด
                                 - มีเหตุพบวัตถุต้องสงสัย
                                 - มีเหตุพบวัตถุระเบิด
                ๔.๑๑) งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ในสถานที่ซึ่งได้รับแจ้งว่ามีเหตุ เกิดระเบิดขึ้น
                ๔.๑๒) งานร่วมป้องกันการก่อวินาศกรรม และการก่อการร้ายด้วยวัตถุระเบิด 
                ๔.๑๓) งานตรวจสถานที่ ถวายความปลอดภัย หรือรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสําคัญ ตลอดจนงานพิธีต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
                ๔.๑๔) งานถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายภาพ เกี่ยวกับงานเก็บกู้วัตถุระเบิด
                ๔.๑๕) งานสนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานเก็บกู้วัตถุระเบิด
                ๔.๑๖) งานจัดวิทยากร จัดทําคู่มือ ให้คําแนะนําการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดทั้งส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
                ๔.๑๗) งานเป็นพยานศาลเกี่ยวกับวัตถุระเบิด
                ๔.๑๘) งานวางแผนถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสําคัญ ตลอดจนงานพิธต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
                ๔.๑๙) งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
                ๔.๒๐) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
                ๔.๒๑) งานเก็บรักษาเครื่องมือเทคนิค
                ๔.๒๒) งานบัญชีคุม เบิกจ่าย ยืมเครื่องมือเทคนิค
                ๔.๒๓) งานควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือเทคนิค
                ๔.๒๔) งานซ่อมบํารุงเครื่องมือเทคนิค
                ๔.๒๕) งานอื่น ๆ ที่ผู็บังคับบัญชามอบหมาย

 

( Download ไฟล์)