1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535

 2. ระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 4 วิธีปฏิบัติเมื่อสิ่งของหลวงชำรุดเสียหายและการจำหน่ายพัสดุ

 3. ระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 8 (เดิม) คำแนะนำการรักษาคลังและพัสดุ

 4. ระเบียบกรมตำรวจ ว่าด้วย วิธีปฎิบัติเมื่อสิ่งของหลวงชำรุดเสียหาย และการจำหน่ายพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2537

 5. การจำหน่ายพัสดุที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

 6. คำสั่ง 1215/2540 เรื่อง มอบการปฏิบัติราชการและอำนาจฟ้องคดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัิติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยละเมิด พ.ศ.2539

 8. คำสั่ง ตร. 355/2550 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2550 เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสด

 9. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ

 10. การส่งของกลางอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเก็บรักษา

 11. ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีพัสดุได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

 12. ขั้นตอนการปฏิบัติในการจำหน่ายพัสด

 13. การปรนนิบัติอาวุธปืน ปลย.เอ็ม 16

 14. การปรนนิบัติอาวุธปืนพก แบบ 86