ขั้นตอนการเบิกจ่ายอาวุธปืน ,กระสุนปืน , เครื่องประกอบอาวุธปืน ,เสื้อเกราะกันกระสุนและวัตถุระเบิด

ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. หนังสือติดต่อขอรับจากหัวหน้าหน่วยงานและใบเบิก

2. เจ้าหน้าที่บัญชีคุมอาวุธฯ ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก

- หน่วยเบิกต้องเป็นหน่วยฯ ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายและผู้เบิกต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ได้รับมอบหมาย

- รายการที่ขอเบิกต้องถูกต้องทั้งชื่อ , ชนิด , หน่วยนับ และผู้รับต้องเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เท่านั้น

3. ขออนุมัติเบิก-จ่าย จากผู้มีอำนาจจ่าย

4. ลงสมุดคุมสั่งจ่าย และออกหนงสือคุมใบเบิกให้ผู้ขอเบิกนำไปเบิกสิ่งของที่ งานคลังอาวุธและวัตถุระเบิด

5. ตัดยอดออกจากบัญชีคุมของ สพ. และนำขึ้นบัญชีคุมของหน่วยเบิก

6. หากมีหมายเลข GFMIS เจ้าหน้าที่บัญชีคุมอาวุธฯ โอนหมายเลข GFMIS ไปให้หน่วยเบิกด้วย