กองสรรพาวุธ

Police Ordnance division

 

 

 


ลำดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง

1.

ขอรับความเห็นชอบ

จัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบเพื่อดำเนินการจัดซื้อพัสดุทั่วไป/ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้รับมอบอำนาจให้ความเห็นชอบ/แต่งตั้งคณะกรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้รับมอบอำนาจ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 27 (พัสดุทั่วไป) ข้อ 28 (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

2.

ดำเนินการจัดหา

ดำเนินการจัดหาพัสดุตามวิธีตกลงราคา/สอบราคา/e-shopping ประกวดราคา/วิธีพิเศษ/วิธีกรณีพิเศษ/ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ฯลฯ
2. ระเบียบสำนักนากยกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

3.

ขออนุมัติซื้อ/จ้าง

เมื่อได้เสนอราคาแล้ว รายงานขออนุมัติซื้อ/จ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการผู้รับมอบอำนาน

หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้รับมอบอำนาจ

คำสั่ง ตร. 64/2552 ลง 25 ธ.ค.  2552

4.

การทำสัญญา

ทำสัญญากับคู่สัญญาพร้อมลงบันทึก PO ในระบบ GFMIS

หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้รับมอบอำนาจ/เจ้าหน้าที่พัสดุ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ฯลฯ ข้อ 132-134 ส่งสำเนาสัญญาข้อ 135

5.

การตรวจรับ

คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา/เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกการตรวจรับในระบบ GFMIS

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
-ตรวจรับพัสดุ ข้อ 71
-ตรวจรับพัสดุ ข้อ 72
-ตรวจรับพัสดุ ข้อ 73

6.

การเบิกจ่ายเงิน

การตรวจรับถูกต้องเจ้าหน้าที่พัสดุทำหลักฐานเบิกจ่ายให้กับคู่สัญญา/กรณีไม่ถูกต้องอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา , บอกเลิกสัญญา/งด/ลดค่าปรับ/หรือขยายเวลา

หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้รับมอบอำนาจ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
-แก้/เปลี่ยนแปลง ข้อ 136
-บอกเลิกสัญญา ข้อ 137,138,140
งด/ลด/ขยายเวลา ข้อ  139