Ordnance Division 1

 


การตรวจรับอาวุธ

 

 
   
   

 

 

 

พ.ต.อ.หญิง อิสริยา สามาอาพัฒน์

ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ.

พ.ต.ท.นิติพงศ์ ประดิษฐ์พงศ์

รอง ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ.

ข้าราชการตำรวจดีเด่น
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ระดับชั้นสัญญาบัตร

ร.ต.ท. ยกษณภัก สายเชื้อ


ระดับชั้นประทวน

ส.ต.ต.หญิง สุมาลี โพธิ์ศรี