Police Ordnance Division

"ให้คำปรึกษา สนับสนุนและพัฒนางานสรรพาวุธ บรรลุตามแผน"

 

โทรศัพท์กลาง 02-241-3341-5 เบอร์โทรสาร 02-241-0035

โครงการ ปณิธานความดี ปีมหามงคล

กิจกรรม
งานกีฬาสานสัมพันธ์ สกบ. วันที่ 7 เม.ย. 59
ฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ วันที่ 10 ก.พ. 2559
สรรพาวุธสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 ณ. กรมสรรพาวุธทหารเรือฬา
การทำลายอาวุธปืนของกลายตา
ทดสอบสมรรถภาพและแข่งขันกีฬา
เลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการทางสายตา


สาระน่ารู้ new

♦รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตรในสังกัด กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำ
นักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
แต่งตั้งคณะทำงานการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ กองสรรพาวุธ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2557
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ขั้นตอนการเบิกจ่ายอาวุธปืน กระสุน วัตถุระเบิด ฯ
หลักการบำรุงรักษาและตรวจสภาพอาวุธปืนเบื้องต้น
ขั้นตอนการรับฝากของเข้าคลัง
ขั้นตอนการรับของกลางที่คดีถึงที่สุดเก็บ
การรายงานอาวุธปืนสูญหาย
การพัฒนาอาวุธปืน M16 และ M 4
การปรนนิบัติอาวุธปืน ปลย.เอ็ม 16
ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย
ระเบียบและสาระน่ารู้อื่นๆ

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณท์ พ.ศ. 2530
ประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่องกำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้อง
ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2550

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง new

ประกาศราคาซื้อเครื่องยิงทำลายวงระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 79 ชุด

ประกาศราคาซื้อชุดนิรภัยวัตถุระเบิดจำนวน 38 ชุด

ประกาศราคาซื้อกระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม. จำนวน 133,078 นัด

ประกาศราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 4 ชุด

ประกาศราคาซื้อหมวกกันกระสุน ระดับ 3A จำนวน 2,000 ใบ

ประกาศราคาซื้อเชือกนำ/ค้นหา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 10 เส้น

ประกาศราคาซื้อเสื้อกั๊กใส่อุปกรณ์ จำนวน 150 ตัว

ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

♦ ประกวดราคาซื้อรถควบคุมฝูงชน จำนวน 6 คัน

♦ ประกวดราคาซื้อรถควบคุมฝูงชน จำนวน 7 คัน

ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะแบบโฮดรอลิค (Hydraulic) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป (4 ประตู) หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน จำนวน 4 คัน

ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทยุทธภัณฑ์อาวุธ จำนวน 2 รายการ

ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องป้องกันตัว จำนวน 2 รายการ


ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบมือถือ จำนวน 97 เครื่อง

ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง สอบราคาซื้อชุดกล้องวิดีโอ (VDO) ตรวจใต้ท้องรถยนต์ จำนวน 5 ชุด


ระกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 5 เครื่อง
อาเซียน 10 ประเทศ

 

 

พล.ต.ต.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์

ผบก.สพ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วีรบุรุษโล่เงิน
พ.ต.อ.สุรัตน์ สุมานัส


ผู้จัดทำโดย
ร.ต.ท. มนต์ชัย สืบสายอ่อน
จัดทำโดย กองสรรพาวุธ
E-mail address: [email protected]

 

 

คู่มือเสริมสร้างการปฎิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ