Police Ordnance Division

"ให้คำปรึกษา สนับสนุนและพัฒนางานสรรพาวุธ บรรลุตามแผน"

 

โทรศัพท์กลาง 02-241-3341-5 เบอร์โทรสาร 02-241-0035

โครงการ ปณิธานความดี ปีมหามงคล
ที่สรรพาวุธ
..........

เข้าตรวจเยี่ยม
ผบ.ตร. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
เข้าเยี่ยมสำนักงานส่งกำลังบำรุง โดยมี
ผบช.สกบ. พล.ต.ท.ติณภัทร ภุมรินทร์
พร้อมด้วย
รรท.ผบก.สพ. พ.ต.อ.พีรวัส บุญลอย
รรท.ผบก.ยธ. พ.ต.อ.สุกฤษฎิ์ บุญทรง รรท.ผบก.พธ.พล.ต.ต.กิตติกรบุญสม เข้าต้อนรับ

.....

........เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
ภารกิจ พ.ต.อ.พีรวัส บุญลอย รรท.ผบก.สพ.
เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ ไหว้พระ และศาลพระภูมิ
ภายในสำนักงานส่งกำลังบำรุง
พร้อมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ กับผบช.สกบ .


............

ติดตามความก้าวหน้า
ภารกิจ พ.ต.อ.พีรวัส บุญลอย รรท.ผบก.สพ. ปฏิบัติหน้าที่
 ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าปรับปรุงห้องสันทนาการ และห้องน้ำของ สพ. เพื่อเป็นสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ท่าน ผบช.สกบ.


..............

เร่งรัดการดำเนินงาน
ภารกิจ พ.ต.อ.พีรวัส บุญลอย รรท.ผบก.สพ. ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่การแจกจ่ายปืน
ตามโครงการปืนสวัสดิการ ตร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

กิจกรรม
งานกีฬาสานสัมพันธ์ สกบ. วันที่ 7 เม.ย. 59
ฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ วันที่ 10 ก.พ. 2559
สรรพาวุธสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 ณ. กรมสรรพาวุธทหารเรือฬา
การทำลายอาวุธปืนของกลายตา


สาระน่ารู้ new

♦มีการรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
♦กาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทางคุณวุฒิหรือเชิงช่างและสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดกองสรรพาวุธ
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

♦การขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงเสื่อมสภาพ และพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
♦ประกาศผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ทางคุณวุฒิหรือเชิงช่างและสอบสัมภาษณ์
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ ในสังกัด สพ.

♦รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตรในสังกัด กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
แต่งตั้งคณะทำงานการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ กองสรรพาวุธ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2557
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ขั้นตอนการเบิกจ่ายอาวุธปืน กระสุน วัตถุระเบิด ฯ
หลักการบำรุงรักษาและตรวจสภาพอาวุธปืนเบื้องต้น
ขั้นตอนการรับฝากของเข้าคลัง
ขั้นตอนการรับของกลางที่คดีถึงที่สุดเก็บ
การรายงานอาวุธปืนสูญหาย
การพัฒนาอาวุธปืน M16 และ M 4
การปรนนิบัติอาวุธปืน ปลย.เอ็ม 16
ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย
ระเบียบและสาระน่ารู้อื่นๆ

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณท์ พ.ศ. 2530
ประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่องกำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้อง
ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2550

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง new

 

♦ เผยแพร่ราคากลาง รายการชุดอุปกรณ์ตรวจสารระเบิดและสารเวพติด จำนวน 1 ชุด

♦ เผยแพร่ราคากลาง รายการชุดค้นหาเป้าหมายความถี่สูง จำนวน 1 ชุด

♦ ประกาศขายทอดตลาด จำนวน 9 รายการ
♦ ประกาศขายทอดตลาด จำนวน 151 รายการ
♦ โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบ 2 หัวพร้อมระบบ GPS จำนวน 180 เครื่อง
♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการหมวกกันกระสุนพร้อมกระบังหน้า 500 ชุด
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง
♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการกล้องเล็งจุดแดง จำนวน 2600ชุด
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการค่าเช่าเครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสาร
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการแผ่นเกราะแข็ง 2000 แผ่น
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 2000 แผ่น
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการรถบรรทุก (ดีเซล)หุ้มเกราะ 8 คัน
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องยิงแก๊สน้ำตาชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 500 เครื่อง
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล จำนวน 3 รายการ
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องฉีดแก๊สแบบสายสะพาย จำนวน 100 เครื่อง
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปืนยิงตาข่าย 100 กระบอก
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการอุปกรณ์ตรวจหาอาวุธยานพาหนะ จำนวน 200 เครื่อง
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน จำนวน 3837 รายการ
♦ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน จำนวน 2 รายการ
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการตรวจหาอาวุธบุคคล 500 เครื่อง
♦ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการอาวุธลูกซอง ยางหรือแก๊ซน้ำตา 74 กระบอก

♦เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 รายการโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

♦ ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อที่นอนและชุดเครื่องนอนจำนวน 23 ชุด
♦ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์
♦ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
♦ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรายการกระสุนปืน จำนวน 5 รายการ

♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
♦ ประกวดราคารายการเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 11 รายการ
♦ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทำความสะอาดปืน จำนวน 11 รายการ 
♦ ประกวดราคาจัดซื้อรายการกระสุน จำนวน 5 รายการ 
♦ ประกวดราคาซื้อน้ำมันล้างลำกล้องปืนและชิ้นอาวุธปืนขนาดบรรจุกระป๋องละ 250 ซ๊ซี ชนิดสเปรย์ จำนวน 84,100 กระป๋อง
♦ ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรายการรถยนต์จำนวน 14 คัน

♦ ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 170 รายการ
♦ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน จำนวน 1 โครงการ กระสุน 30,666 นัด ยางสำหรับปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12

♦ ประกาศการประกวดราคารายการแว่นตากันสะเก็ดระเบิด จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
♦ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการซื้อลวดหีบเพลงแถบหนามจำนวน 451 ขด
♦ ประกาศรายการปืนพกขนาดลำกล้อง 4 นิ้ว จำนวน 400 กระบอก
ประกาศจัดซื้ออาวุธปืนลูกซอง จำนวน 2 รายการ

ประกวดการจัดซื้อรายการรถโจมตีแบบตรวจการณ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจโลหะ แบบมือถือ จำนวน 29เครื่อง
ประกวดราคาซื้อกระสุนปืนชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 18 เครื่อง
ประกวดราคารายการกระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม. จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อปืนพกขนาดลำกล้อง 4 นิ้ว จำนวน 400 กระบอก
♦ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
สอบราคาซื้อกระสุนปืนพกชนิดซ้อมรบแบบสี จำนวน 4 รายการ
สอบราคาซื้อกระสุนปืน จำนวน 2 รายการ
สอบราคาซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด 7.62 มิลลิเมตร (ซุ่มยิง) แบบ1 จำนวน 13,210 นัด
สอบราคาซื้อหน้ากากพร้อมกรองแก๊สพิษสำหรับหน่วยปฎิบัติการพิเศษ จำนวน 20 ชุด
ประกาศราคาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยปฎิบัติการพิเศษ ภ.1-9 และ ศชต. จำนวน 5 รายการ
ประกาศราคาซืื้อรถปฎิบัติการพิเศษ (ติดบันได) จำนนวน 20 คัน
ประกาศสอบราคาซื้อปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 กระบอก
ประกาศสอบราคาซื้อสเปรย์กำจัดสนิม จำนวน 3,200 กระป๋อง
ประกาศราคาซื้อผ้าทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 3 รายการ 
ประกาศราคาซื้อกระสุนปืนชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
ประกาศราคาซื้อเครื่องยิงทำลายวงระเบิดแสวงเครื่อง
ประกาศราคาซื้อชุดนิรภัยวัตถุระเบิดจำนวน 38 ชุด
ประกาศราคาซื้อกระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม. จำนวน 133,078 นัด
ประกาศราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 4 ชุดประกาศราคาซื้อหมวกกันกระสุน ระดับ 3A จำนวน 2,000 ใบ
ประกาศราคาซื้อเชือกนำ/ค้นหา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 10 เส้น
ประกาศราคาซื้อเสื้อกั๊กใส่อุปกรณ์ จำนวน 150 ตัว
ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

♦ ประกวดราคาซื้อรถควบคุมฝูงชน จำนวน 6 คัน
♦ ประกวดราคาซื้อรถควบคุมฝูงชน จำนวน 7 คัน
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะแบบโฮดรอลิค (Hydraulic) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป (4 ประตู) หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน จำนวน 4 คัน

ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทยุทธภัณฑ์อาวุธ จำนวน 2 รายการ

ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องป้องกันตัว จำนวน 2 รายการ


ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบมือถือ จำนวน 97 เครื่อง

ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง สอบราคาซื้อชุดกล้องวิดีโอ (VDO) ตรวจใต้ท้องรถยนต์ จำนวน 5 ชุด


ระกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 5 เครื่อง
อาเซียน 10 ประเทศ

 

 

 

พล.ต.ต. พีรวัส บุญลอย

ผบก.สพ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วีรบุรุษโล่เงิน
พ.ต.อ.สุรัตน์ สุมานัส


ผู้จัดทำ
ร.ต.ต. ภูริเดช ลิ้นปราชญา
ผู้จัดทำ
ส.ต.ท. สุทิน พรมปาวงศ์
จัดทำโดย กองสรรพาวุธ
E-mail address: [email protected]

 

 

คู่มือเสริมสร้างการปฎิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ