Police Ordnance Division

"ให้คำปรึกษา สนับสนุนและพัฒนางานสรรพาวุธ บรรลุตามแผน"

 

โทรศัพท์กลาง 02-241-3341-5 เบอร์โทรสาร 02-241-0035

โครงการ ปณิธานความดี ปีมหามงคล

กิจกรรม
งานกีฬาสานสัมพันธ์ สกบ. วันที่ 7 เม.ย. 59
ฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ วันที่ 10 ก.พ. 2559
สรรพาวุธสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 ณ. กรมสรรพาวุธทหารเรือฬา
การทำลายอาวุธปืนของกลายตา


สาระน่ารู้ new

♦มีการรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
♦กาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทางคุณวุฒิหรือเชิงช่างและสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดกองสรรพาวุธ
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

♦การขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงเสื่อมสภาพ และพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
♦ประกาศผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ทางคุณวุฒิหรือเชิงช่างและสอบสัมภาษณ์
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ ในสังกัด สพ.

♦รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตรในสังกัด กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
แต่งตั้งคณะทำงานการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ กองสรรพาวุธ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2557
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ขั้นตอนการเบิกจ่ายอาวุธปืน กระสุน วัตถุระเบิด ฯ
หลักการบำรุงรักษาและตรวจสภาพอาวุธปืนเบื้องต้น
ขั้นตอนการรับฝากของเข้าคลัง
ขั้นตอนการรับของกลางที่คดีถึงที่สุดเก็บ
การรายงานอาวุธปืนสูญหาย
การพัฒนาอาวุธปืน M16 และ M 4
การปรนนิบัติอาวุธปืน ปลย.เอ็ม 16
ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย
ระเบียบและสาระน่ารู้อื่นๆ

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณท์ พ.ศ. 2530
ประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่องกำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้อง
ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2550

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง new

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

♦ ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อที่นอนและชุดเครื่องนอนจำนวน 23 ชุด
♦ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์
♦ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
♦ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรายการกระสุนปืน จำนวน 5 รายการ

♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
♦ ประกวดราคารายการเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 11 รายการ
♦ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทำความสะอาดปืน จำนวน 11 รายการ 
♦ ประกวดราคาจัดซื้อรายการกระสุน จำนวน 5 รายการ 
♦ ประกวดราคาซื้อน้ำมันล้างลำกล้องปืนและชิ้นอาวุธปืนขนาดบรรจุกระป๋องละ 250 ซ๊ซี ชนิดสเปรย์ จำนวน 84,100 กระป๋อง
♦ ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรายการรถยนต์จำนวน 14 คัน

♦ ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 170 รายการ
♦ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน จำนวน 1 โครงการ กระสุน 30,666 นัด ยางสำหรับปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12

♦ ประกาศการประกวดราคารายการแว่นตากันสะเก็ดระเบิด จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
♦ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการซื้อลวดหีบเพลงแถบหนามจำนวน 451 ขด
♦ ประกาศรายการปืนพกขนาดลำกล้อง 4 นิ้ว จำนวน 400 กระบอก
ประกาศจัดซื้ออาวุธปืนลูกซอง จำนวน 2 รายการ

ประกวดการจัดซื้อรายการรถโจมตีแบบตรวจการณ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจโลหะ แบบมือถือ จำนวน 29เครื่อง
ประกวดราคาซื้อกระสุนปืนชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 18 เครื่อง
ประกวดราคารายการกระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม. จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อปืนพกขนาดลำกล้อง 4 นิ้ว จำนวน 400 กระบอก
♦ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
สอบราคาซื้อกระสุนปืนพกชนิดซ้อมรบแบบสี จำนวน 4 รายการ
สอบราคาซื้อกระสุนปืน จำนวน 2 รายการ
สอบราคาซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด 7.62 มิลลิเมตร (ซุ่มยิง) แบบ1 จำนวน 13,210 นัด
สอบราคาซื้อหน้ากากพร้อมกรองแก๊สพิษสำหรับหน่วยปฎิบัติการพิเศษ จำนวน 20 ชุด
ประกาศราคาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยปฎิบัติการพิเศษ ภ.1-9 และ ศชต. จำนวน 5 รายการ
ประกาศราคาซืื้อรถปฎิบัติการพิเศษ (ติดบันได) จำนนวน 20 คัน
ประกาศสอบราคาซื้อปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 กระบอก
ประกาศสอบราคาซื้อสเปรย์กำจัดสนิม จำนวน 3,200 กระป๋อง
ประกาศราคาซื้อผ้าทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 3 รายการ 
ประกาศราคาซื้อกระสุนปืนชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
ประกาศราคาซื้อเครื่องยิงทำลายวงระเบิดแสวงเครื่อง
ประกาศราคาซื้อชุดนิรภัยวัตถุระเบิดจำนวน 38 ชุด
ประกาศราคาซื้อกระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม. จำนวน 133,078 นัด
ประกาศราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 4 ชุดประกาศราคาซื้อหมวกกันกระสุน ระดับ 3A จำนวน 2,000 ใบ
ประกาศราคาซื้อเชือกนำ/ค้นหา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 10 เส้น
ประกาศราคาซื้อเสื้อกั๊กใส่อุปกรณ์ จำนวน 150 ตัว
ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

♦ ประกวดราคาซื้อรถควบคุมฝูงชน จำนวน 6 คัน
♦ ประกวดราคาซื้อรถควบคุมฝูงชน จำนวน 7 คัน
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะแบบโฮดรอลิค (Hydraulic) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป (4 ประตู) หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน จำนวน 4 คัน

ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทยุทธภัณฑ์อาวุธ จำนวน 2 รายการ

ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องป้องกันตัว จำนวน 2 รายการ


ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบมือถือ จำนวน 97 เครื่อง

ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง สอบราคาซื้อชุดกล้องวิดีโอ (VDO) ตรวจใต้ท้องรถยนต์ จำนวน 5 ชุด


ระกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 5 เครื่อง
อาเซียน 10 ประเทศ

 

 

 

พ.ต.อ. พีรวัส บุญลอย

รรท.ผบก.สพ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วีรบุรุษโล่เงิน
พ.ต.อ.สุรัตน์ สุมานัส


ผู้จัดทำโดย
ร.ต.อ. มนต์ชัย สืบสายอ่อน
ผู้จัดทำโดย
ด.ต.หญิง สมถวัลย์ สนใจ
จัดทำโดย กองสรรพาวุธ
E-mail address: [email protected]

 

 

คู่มือเสริมสร้างการปฎิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ